Gửi tin nhắn
Các sản phẩm
high power voltage regulator
Trang chủ >

high power voltage regulator

Keywords 「high power voltage regulator」 match  217  Các sản phẩm
online manufacture"> <img class="lazyi product_img w-100" data-original="/photo/pt25607569-html_xmlns_http_www_w3_org_1999_xhtml_head_title.jpg" src="/images/load_icon.gif" alt="Mua <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title> online manufacture"> </a> </div> <div class="p_rr"> <h2 class="ecer-ellipsis-n p_info_title"> <a href="/sale-12395330-50hz-1000kva-high-power-voltage-stabilizer-three-phase-380v-energy-saving.html" title="Mua <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title> online manufacture"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title> </a> </h2> <div onclick='handDialog("{\"pid\":\"12395330\",\"productName\":\"<html xmlns=\\\"http:\\/\\/www.w3.org\\/1999\\/xhtml\\\">\\r\\n<head>\\r\\n<title>\",\"productInfo\":[[\"X\\u1ebfp h\\u1ea1ng n\\u0103ng l\\u1ef1c\",\"1000KVA\"],[\"T\\u1ea7n s\\u1ed1 l\\u00e0m vi\\u1ec7c\",\"50HZ\"],[\"Pha \\u0111i\\u1ec7n \\u00e1p\",\"Ba pha\"],[\"\\u0110i\\u1ec7n \\u00e1p \\u0111\\u1ea7u ra\",\"380V 3P\"]],\"subject\":\"Nh\\u1eefng g\\u00ec l\\u00e0 gi\\u00e1 FOB tr\\u00ean c\\u1ee7a b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc25607569-50hz_1000kva_high_power_voltage_stabilizer_three_phase_380v_energy_saving.jpg\"}");' class="p_pto_btn"><span>Nhận giá tốt nhất</span></div> </div> </div> </div> <div class="item_p_box"> <div class="p_right_box ecer-flex-align"> <div class="p_img image-part"> <a href="/sale-12395224-3p-high-power-voltage-stabilizer-500kva-auto-voltage-regulator-304v-to-456v.html" class="image-all" title="Mua Bộ ổn áp cao áp 3P Bộ ổn áp tự động 500KVA 304V đến 456V online manufacture"> <img class="lazyi product_img w-100" data-original="/photo/pt25607172-b_n_p_cao_p_3p_b_n_p_t_ng_500kva_304v_n_456v.jpg" src="/images/load_icon.gif" alt="Mua Bộ ổn áp cao áp 3P Bộ ổn áp tự động 500KVA 304V đến 456V online manufacture"> </a> </div> <div class="p_rr"> <h2 class="ecer-ellipsis-n p_info_title"> <a href="/sale-12395224-3p-high-power-voltage-stabilizer-500kva-auto-voltage-regulator-304v-to-456v.html" title="Mua Bộ ổn áp cao áp 3P Bộ ổn áp tự động 500KVA 304V đến 456V online manufacture"> Bộ ổn áp cao áp 3P Bộ ổn áp tự động 500KVA 304V đến 456V </a> </h2> <div onclick='handDialog("{\"pid\":\"12395224\",\"productName\":\"B\\u1ed9 \\u1ed5n \\u00e1p cao \\u00e1p 3P B\\u1ed9 \\u1ed5n \\u00e1p t\\u1ef1 \\u0111\\u1ed9ng 500KVA 304V \\u0111\\u1ebfn 456V\",\"productInfo\":[[\"\\u0110\\u1ecbnh m\\u1ee9c \\u0111\\u1ea7u ra n\\u0103ng l\\u01b0\\u1ee3ng\",\"500kVA\"],[\"\\u0110i\\u1ec7n \\u00e1p \\u0111\\u1ea7u v\\u00e0o\",\"304V \\u0111\\u1ebfn 456V\"],[\"\\u0110i\\u1ec7n \\u00e1p \\u0111\\u1ea7u ra\",\"380V\"],[\"Lo\\u1ea1i hi\\u1ec7n t\\u1ea1i\",\"AC\"]],\"subject\":\"Gi\\u00e1 t\\u1ed1t nh\\u1ea5t c\\u1ee7a b\\u1ea1n cho B\\u1ed9 \\u1ed5n \\u00e1p cao \\u00e1p 3P B\\u1ed9 \\u1ed5n \\u00e1p t\\u1ef1 \\u0111\\u1ed9ng 500KVA 304V \\u0111\\u1ebfn 456V\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc25607172-3p_high_power_voltage_stabilizer_500kva_auto_voltage_regulator_304v_to_456v.jpg\"}");' class="p_pto_btn"><span>Nhận giá tốt nhất</span></div> </div> </div> </div> <div class="item_p_box"> <div class="p_right_box ecer-flex-align"> <div class="p_img image-part"> <a href="/sale-12404805-60hz-high-power-voltage-stabilizer-250kva-380vacthree-phase-power-supply.html" class="image-all" title="Mua Bộ ổn áp cao áp 60Hz 250KVA 380VAC Bộ cấp nguồn ba pha online manufacture"> <img class="lazyi product_img w-100" data-original="/photo/pt25646816-b_n_p_cao_p_60hz_250kva_380vac_b_c_p_ngu_n_ba_pha.jpg" src="/images/load_icon.gif" alt="Mua Bộ ổn áp cao áp 60Hz 250KVA 380VAC Bộ cấp nguồn ba pha online manufacture"> </a> </div> <div class="p_rr"> <h2 class="ecer-ellipsis-n p_info_title"> <a href="/sale-12404805-60hz-high-power-voltage-stabilizer-250kva-380vacthree-phase-power-supply.html" title="Mua Bộ ổn áp cao áp 60Hz 250KVA 380VAC Bộ cấp nguồn ba pha online manufacture"> Bộ ổn áp cao áp 60Hz 250KVA 380VAC Bộ cấp nguồn ba pha </a> </h2> <div onclick='handDialog("{\"pid\":\"12404805\",\"productName\":\"B\\u1ed9 \\u1ed5n \\u00e1p cao \\u00e1p 60Hz 250KVA 380VAC B\\u1ed9 c\\u1ea5p ngu\\u1ed3n ba pha\",\"productInfo\":[[\"Quy\\u1ec1n l\\u1ef1c\",\"250kVA\"],[\"Ch\\u1ee9c n\\u0103ng\",\"Cung c\\u1ea5p \\u0111i\\u1ec7n \\u00e1p \\u1ed5n \\u0111\\u1ecbnh\"],[\"T\\u1ea7n s\\u1ed1\",\"60Hz 50Hz\"],[\"Giai \\u0111o\\u1ea1n\",\"Ba pha\"]],\"subject\":\"Xin vui l\\u00f2ng g\\u1eedi cho t\\u00f4i gi\\u00e1 FOB\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc25646816-60hz_high_power_voltage_stabilizer_250kva_380vacthree_phase_power_supply.jpg\"}");' class="p_pto_btn"><span>Nhận giá tốt nhất</span></div> </div> </div> </div> <div class="item_p_box"> <div class="p_right_box ecer-flex-align"> <div class="p_img image-part"> <a href="/sale-12493146-1250-kva-3-phase-high-power-voltage-stabilizer-vertical-volt-stabilizer.html" class="image-all" title="Mua 1250 KVA Bộ ổn áp điện áp cao 3 pha Ổn áp dọc online manufacture"> <img class="lazyi product_img w-100" data-original="/photo/pt26099813-1250_kva_b_n_p_i_n_p_cao_3_pha_n_p_d_c.jpg" src="/images/load_icon.gif" alt="Mua 1250 KVA Bộ ổn áp điện áp cao 3 pha Ổn áp dọc online manufacture"> </a> </div> <div class="p_rr"> <h2 class="ecer-ellipsis-n p_info_title"> <a href="/sale-12493146-1250-kva-3-phase-high-power-voltage-stabilizer-vertical-volt-stabilizer.html" title="Mua 1250 KVA Bộ ổn áp điện áp cao 3 pha Ổn áp dọc online manufacture"> 1250 KVA Bộ ổn áp điện áp cao 3 pha Ổn áp dọc </a> </h2> <div onclick='handDialog("{\"pid\":\"12493146\",\"productName\":\"1250 KVA B\\u1ed9 \\u1ed5n \\u00e1p \\u0111i\\u1ec7n \\u00e1p cao 3 pha \\u1ed4n \\u00e1p d\\u1ecdc\",\"productInfo\":[[\"S\\u1ea3n ph\\u1ea9m\",\"\\u1ed4n \\u00e1p cao \\u00e1p\"],[\"C\\u00f4ng su\\u1ea5t\",\"1250KVA\"],[\"Giai \\u0111o\\u1ea1n\",\"Giai \\u0111o\\u1ea1n 3\"],[\"\\u0110i\\u1ec7n \\u00e1p \\u0111\\u1ea7u ra\",\"380VAC \\/ 415VAC \\/ 440VAC\"]],\"subject\":\"B\\u1ea1n c\\u00f3 th\\u1ec3 cung c\\u1ea5p1250 KVA B\\u1ed9 \\u1ed5n \\u00e1p \\u0111i\\u1ec7n \\u00e1p cao 3 pha \\u1ed4n \\u00e1p d\\u1ecdc\\u0110\\u1ed1i v\\u1edbi ch\\u00fang t\\u00f4i\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc26099813-1250_kva_3_phase_high_power_voltage_stabilizer_vertical_volt_stabilizer.jpg\"}");' class="p_pto_btn"><span>Nhận giá tốt nhất</span></div> </div> </div> </div> <div class="item_p_box"> <div class="p_right_box ecer-flex-align"> <div class="p_img image-part"> <a href="/sale-12509345-300kva-high-power-voltage-stabilizer-three-phase-independent-regulation-380v.html" class="image-all" title="Mua Bộ ổn áp cao áp 300KVA Quy định độc lập ba pha 380V online manufacture"> <img class="lazyi product_img w-100" data-original="/photo/pt26164728-b_n_p_cao_p_300kva_quy_nh_c_l_p_ba_pha_380v.jpg" src="/images/load_icon.gif" alt="Mua Bộ ổn áp cao áp 300KVA Quy định độc lập ba pha 380V online manufacture"> </a> </div> <div class="p_rr"> <h2 class="ecer-ellipsis-n p_info_title"> <a href="/sale-12509345-300kva-high-power-voltage-stabilizer-three-phase-independent-regulation-380v.html" title="Mua Bộ ổn áp cao áp 300KVA Quy định độc lập ba pha 380V online manufacture"> Bộ ổn áp cao áp 300KVA Quy định độc lập ba pha 380V </a> </h2> <div onclick='handDialog("{\"pid\":\"12509345\",\"productName\":\"B\\u1ed9 \\u1ed5n \\u00e1p cao \\u00e1p 300KVA Quy \\u0111\\u1ecbnh \\u0111\\u1ed9c l\\u1eadp ba pha 380V\",\"productInfo\":[[\"kho\\u1ea3n m\\u1ee5c\",\"\\u1ed4n \\u00e1p cao \\u00e1p\"],[\"Giai \\u0111o\\u1ea1n\",\"S\\u1ed1 ba\"],[\"C\\u00f4ng su\\u1ea5t\",\"300KVA\"],[\"Quy \\u0111\\u1ecbnh\",\"Quy \\u0111\\u1ecbnh \\u0111\\u1ed9c l\\u1eadp c\\u1ee7a t\\u1eebng giai \\u0111o\\u1ea1n\"]],\"subject\":\"Th\\u1eddi gian giao h\\u00e0ng ng\\u00e0y l\\u00e0 g\\u00ecB\\u1ed9 \\u1ed5n \\u00e1p cao \\u00e1p 300KVA Quy \\u0111\\u1ecbnh \\u0111\\u1ed9c l\\u1eadp ba pha 380V\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc26164728-300kva_high_power_voltage_stabilizer_three_phase_independent_regulation_380v.jpg\"}");' class="p_pto_btn"><span>Nhận giá tốt nhất</span></div> </div> </div> </div> <div class="item_p_box"> <div class="p_right_box ecer-flex-align"> <div class="p_img image-part"> <a href="/sale-12385417-80kva-three-phase-high-power-voltage-stabilizer-ac380v-black-enclosure.html" class="image-all" title="Mua Bộ ổn áp điện áp cao ba pha 80KVA Vỏ bọc màu đen AC380V online manufacture"> <img class="lazyi product_img w-100" data-original="/photo/pt25569499-b_n_p_i_n_p_cao_ba_pha_80kva_v_b_c_m_u_en_ac380v.jpg" src="/images/load_icon.gif" alt="Mua Bộ ổn áp điện áp cao ba pha 80KVA Vỏ bọc màu đen AC380V online manufacture"> </a> </div> <div class="p_rr"> <h2 class="ecer-ellipsis-n p_info_title"> <a href="/sale-12385417-80kva-three-phase-high-power-voltage-stabilizer-ac380v-black-enclosure.html" title="Mua Bộ ổn áp điện áp cao ba pha 80KVA Vỏ bọc màu đen AC380V online manufacture"> Bộ ổn áp điện áp cao ba pha 80KVA Vỏ bọc màu đen AC380V </a> </h2> <div onclick='handDialog("{\"pid\":\"12385417\",\"productName\":\"B\\u1ed9 \\u1ed5n \\u00e1p \\u0111i\\u1ec7n \\u00e1p cao ba pha 80KVA V\\u1ecf b\\u1ecdc m\\u00e0u \\u0111en AC380V\",\"productInfo\":[[\"T\\u00ean kho\\u1ea3n m\\u1ee5c\",\"\\u1ed4n \\u00e1p cao \\u00e1p\"],[\"X\\u1ebfp h\\u1ea1ng n\\u0103ng l\\u1ef1c\",\"80kVA\"],[\"Lo\\u1ea1i s\\u1ea3n ph\\u1ea9m\",\"SBW-80KVA\"],[\"Pha \\u0111i\\u1ec7n \\u00e1p\",\"Ba pha\"]],\"subject\":\"Xin vui l\\u00f2ng g\\u1eedi cho t\\u00f4i bi\\u1ebft th\\u00eam th\\u00f4ng tin c\\u1ee7a b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc25569499-80kva_three_phase_high_power_voltage_stabilizer_ac380v_black_enclosure.jpg\"}");' class="p_pto_btn"><span>Nhận giá tốt nhất</span></div> </div> </div> </div> </div> <!-- 这里是分页 --> <div style="margin-bottom:16px !important" class="page_mobil ecer-flex ecer-flex-row ecer-flex-align ecer-flex-justify paging_99516"> <span class="page-item active">1</span> <a href="/buy-high_power_voltage_regulator-page2.html" class="page-item">2</a> <a href="/buy-high_power_voltage_regulator-page3.html" class="page-item">3</a> <a href="/buy-high_power_voltage_regulator-page4.html" class="page-item">4</a> <a href="/buy-high_power_voltage_regulator-page5.html" class="page-item">5</a> <a href="/buy-high_power_voltage_regulator-page6.html" class="page-item">6</a> <a href="/buy-high_power_voltage_regulator-page7.html" class="page-item">7</a> <a href="/buy-high_power_voltage_regulator-page8.html" class="page-item">8</a> <a href="/buy-high_power_voltage_regulator-page2.html" class="feitian ft-nextpage page-item"></a> <a href="/buy-high_power_voltage_regulator-page25.html" class="feitian ft-lastpage page-item"></a> </div> </div> </div> </div> <div class="product_cont_p_99709"> <div class="p_content_box ecer-flex ecer-flex-space-between ecer-main-w" > <div class="p_left"></div> <div class="p_right"> <!-- 这里是分页 --> <div class="ecer-flex ecer-flex-row ecer-flex-align ecer-flex-justify paging_99516"> <span class="page-item active">1</span> <a href="/buy-high_power_voltage_regulator-page2.html" class="page-item">2</a> <a href="/buy-high_power_voltage_regulator-page3.html" class="page-item">3</a> <a href="/buy-high_power_voltage_regulator-page4.html" class="page-item">4</a> <a href="/buy-high_power_voltage_regulator-page5.html" class="page-item">5</a> <a href="/buy-high_power_voltage_regulator-page6.html" class="page-item">6</a> <a href="/buy-high_power_voltage_regulator-page7.html" class="page-item">7</a> <a href="/buy-high_power_voltage_regulator-page8.html" class="page-item">8</a> <a href="/buy-high_power_voltage_regulator-page2.html" class="feitian ft-nextpage page-item" aria-label="Read more about Seminolenextpage"></a> <a href="/buy-high_power_voltage_regulator-page25.html" class="feitian ft-lastpage page-item" aria-label="Read more about Seminole ft-lastpage"></a> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- mobile --> <div class="jjdq_in_tag_99712 pruduct_search_99709_mobile"> <div class="product_qx_p_99709"> <div class="p_header_top_bg image-part"> <img src="/photo/avrstabilizer/sitetpl/style/images/tag_banner_mobile.jpeg" alt="Các sản phẩm" /> <div class="p_top_title"> <span>search results</span> <!-- <span class="line"></span> --> <!--<span class="desc">Đối tác chuyên nghiệp và đáng tin cậy của bạn.</span>--> </div> </div> </div> <div class="product_cont_p_99709 ecer-main-w"> <div class="p_content_box ecer-flex "> <div class="p_left"> <div class="p_l_title"> <a href="/products.html" title="Các sản phẩm"> <span>Các sản phẩm</span> </a> <i class="feitian ft-category"></i> </div> <div class="p_ul_list"> <div class="p_list_item"> <div class="ecer-flex ecer-flex-align ecer-flex-space-between"> <a href="/supplier-371890-avr-voltage-stabilizer" title="Mua Ổn áp điện áp AVR online manufacturer"><h2 style="display:inline">Ổn áp điện áp AVR</h2> </span></span></a> </div> </div> <div class="p_list_item"> <div class="ecer-flex ecer-flex-align ecer-flex-space-between"> <a href="/supplier-369479-three-phase-voltage-stabilizer" title="Mua Ổn áp ba pha online manufacturer"><h2 style="display:inline">Ổn áp ba pha</h2> </span></span></a> </div> </div> <div class="p_list_item"> <div class="ecer-flex ecer-flex-align ecer-flex-space-between"> <a href="/supplier-369480-single-phase-voltage-stabilizer" title="Mua Ổn áp một pha online manufacturer"><h2 style="display:inline">Ổn áp một pha</h2> </span></span></a> </div> </div> <div class="p_list_item"> <div class="ecer-flex ecer-flex-align ecer-flex-space-between"> <a href="/supplier-369481-high-power-voltage-stabilizer" title="Mua Ổn áp cao áp online manufacturer"><h2 style="display:inline">Ổn áp cao áp</h2> </span></span></a> </div> </div> <div class="p_list_item"> <div class="ecer-flex ecer-flex-align ecer-flex-space-between"> <a href="/supplier-369482-industrial-voltage-stabilizer" title="Mua Ổn áp công nghiệp online manufacturer"><h2 style="display:inline">Ổn áp công nghiệp</h2> </span></span></a> </div> </div> <div class="p_list_item"> <div class="ecer-flex ecer-flex-align ecer-flex-space-between"> <a href="/supplier-369483-ac-power-stabilizer" title="Mua Ổn định điện AC online manufacturer"><h2 style="display:inline">Ổn định điện AC</h2> </span></span></a> </div> </div> <div class="p_list_item"> <div class="ecer-flex ecer-flex-align ecer-flex-space-between"> <a href="/supplier-369484-automatic-voltage-regulator" title="Mua Điều chỉnh điện áp tự động online manufacturer"><h2 style="display:inline">Điều chỉnh điện áp tự động</h2> </span></span></a> </div> </div> <div class="p_list_item"> <div class="ecer-flex ecer-flex-align ecer-flex-space-between"> <a href="/supplier-369487-three-phase-transformer" title="Mua Máy biến áp ba pha online manufacturer"><h2 style="display:inline">Máy biến áp ba pha</h2> </span></span></a> </div> </div> <div class="p_list_item"> <div class="ecer-flex ecer-flex-align ecer-flex-space-between"> <a href="/supplier-369488-single-phase-transformer" title="Mua Máy biến áp một pha online manufacturer"><h2 style="display:inline">Máy biến áp một pha</h2> </span></span></a> </div> </div> <div class="p_list_item"> <div class="ecer-flex ecer-flex-align ecer-flex-space-between"> <a href="/supplier-369489-dry-type-isolation-transformer" title="Mua Máy biến áp cách ly loại khô online manufacturer"><h2 style="display:inline">Máy biến áp cách ly loại khô</h2> </span></span></a> </div> </div> <div class="p_list_item"> <div class="ecer-flex ecer-flex-align ecer-flex-space-between"> <a href="/supplier-369494-ac-dc-switching-power-supply" title="Mua Bộ nguồn chuyển mạch AC DC online manufacturer"><h2 style="display:inline">Bộ nguồn chuyển mạch AC DC</h2> </span></span></a> </div> </div> <div class="p_list_item"> <div class="ecer-flex ecer-flex-align ecer-flex-space-between"> <a href="/supplier-370369-dry-type-reactor" title="Mua Lò phản ứng loại khô online manufacturer"><h2 style="display:inline">Lò phản ứng loại khô</h2> </span></span></a> </div> </div> </div> </div> <div class="p_right"> <div class="title">The search yielded  217  results</div> <div class="ecer-flex ecer-flex-wrap"> <div class="item_p_box"> <div class="p_right_box ecer-flex-align"> <div class="p_img image-part"> <a href="/sale-12964000-long-lifetime-high-power-voltage-regulator-250kva-3-phase-ac-voltage-regulator.html" class="image-all" title="Mua Bộ điều chỉnh điện áp cao suốt đời 250KVA Bộ ổn áp 3 pha Ac online manufacture"> <img class="lazyi product_img w-100" data-original="/photo/pt30022700-b_i_u_ch_nh_i_n_p_cao_su_t_i_250kva_b_n_p_3_pha_ac.jpg" src="/images/load_icon.gif" alt="Mua Bộ điều chỉnh điện áp cao suốt đời 250KVA Bộ ổn áp 3 pha Ac online manufacture"> </a> <span class="p_video">video</span> </div> <div class="p_rr"> <h2 class="ecer-ellipsis-n p_info_title"> <a href="/sale-12964000-long-lifetime-high-power-voltage-regulator-250kva-3-phase-ac-voltage-regulator.html" title="Mua Bộ điều chỉnh điện áp cao suốt đời 250KVA Bộ ổn áp 3 pha Ac online manufacture"> Bộ điều chỉnh điện áp cao suốt đời 250KVA Bộ ổn áp 3 pha Ac </a> </h2> <div onclick='handDialog("{\"pid\":\"12964000\",\"productName\":\"B\\u1ed9 \\u0111i\\u1ec1u ch\\u1ec9nh \\u0111i\\u1ec7n \\u00e1p cao su\\u1ed1t \\u0111\\u1eddi 250KVA B\\u1ed9 \\u1ed5n \\u00e1p 3 pha Ac\",\"productInfo\":[[\"C\\u00f4ng su\\u1ea5t \\u0111\\u1ecbnh m\\u1ee9c\",\"250kva\"],[\"Giai \\u0111o\\u1ea1n\",\"Ba pha\"],[\"T\\u00ean m\\u1ee5c\",\"\\u1ed4n \\u00e1p cao \\u00e1p\"],[\"d\\u1ea3i \\u0111i\\u1ec7n \\u00e1p \\u0111\\u1ea7u v\\u00e0o\",\"380V \\u00b1 20%\"]],\"subject\":\"Nh\\u1eefng g\\u00ec l\\u00e0 gi\\u00e1 FOB tr\\u00ean c\\u1ee7a b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc30022700-long_lifetime_high_power_voltage_regulator_250kva_3_phase_ac_voltage_regulator.jpg\"}");' class="p_pto_btn"><span>Nhận giá tốt nhất</span></div> </div> </div> </div> <div class="item_p_box"> <div class="p_right_box ecer-flex-align"> <div class="p_img image-part"> <a href="/sale-12964605-2500kva-3-phase-high-power-voltage-stabilizer-independent-voltage-regulation.html" class="image-all" title="Mua 2500KVA Bộ ổn áp điện áp cao 3 pha Điều chỉnh điện áp độc lập online manufacture"> <img class="lazyi product_img w-100" data-original="/photo/pt30025062-2500kva_b_n_p_i_n_p_cao_3_pha_i_u_ch_nh_i_n_p_c_l_p.jpg" src="/images/load_icon.gif" alt="Mua 2500KVA Bộ ổn áp điện áp cao 3 pha Điều chỉnh điện áp độc lập online manufacture"> </a> <span class="p_video">video</span> </div> <div class="p_rr"> <h2 class="ecer-ellipsis-n p_info_title"> <a href="/sale-12964605-2500kva-3-phase-high-power-voltage-stabilizer-independent-voltage-regulation.html" title="Mua 2500KVA Bộ ổn áp điện áp cao 3 pha Điều chỉnh điện áp độc lập online manufacture"> 2500KVA Bộ ổn áp điện áp cao 3 pha Điều chỉnh điện áp độc lập </a> </h2> <div onclick='handDialog("{\"pid\":\"12964605\",\"productName\":\"2500KVA B\\u1ed9 \\u1ed5n \\u00e1p \\u0111i\\u1ec7n \\u00e1p cao 3 pha \\u0110i\\u1ec1u ch\\u1ec9nh \\u0111i\\u1ec7n \\u00e1p \\u0111\\u1ed9c l\\u1eadp\",\"productInfo\":[[\"M\\u1ee5c\",\"\\u1ed4n \\u00e1p cao \\u00e1p\"],[\"Quy\\u1ec1n l\\u1ef1c\",\"2500kva\"],[\"Giai \\u0111o\\u1ea1n\",\"3 pha\"],[\"C\\u00e1ch \\u0111i\\u1ec1u ti\\u1ebft\",\"Quy \\u0111\\u1ecbnh \\u0111i\\u1ec7n \\u00e1p \\u0111\\u1ed9c l\\u1eadp\"]],\"subject\":\"Xin vui l\\u00f2ng b\\u00e1o cho ch\\u00fang t\\u00f4i c\\u1ee7a b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc30025062-2500kva_3_phase_high_power_voltage_stabilizer_independent_voltage_regulation.jpg\"}");' class="p_pto_btn"><span>Nhận giá tốt nhất</span></div> </div> </div> </div> <div class="item_p_box"> <div class="p_right_box ecer-flex-align"> <div class="p_img image-part"> <a href="/sale-12964594-avr-high-power-voltage-stabilizer-1200kva-380v-voltage-regulator-with-digital-display.html" class="image-all" title="Mua Bộ ổn áp cao áp AVR Bộ ổn áp 1200KVA 380V có màn hình kỹ thuật số online manufacture"> <img class="lazyi product_img w-100" data-original="/photo/pt30025042-b_n_p_cao_p_avr_b_n_p_1200kva_380v_c_m_n_h_nh_k_thu_t_s.jpg" src="/images/load_icon.gif" alt="Mua Bộ ổn áp cao áp AVR Bộ ổn áp 1200KVA 380V có màn hình kỹ thuật số online manufacture"> </a> <span class="p_video">video</span> </div> <div class="p_rr"> <h2 class="ecer-ellipsis-n p_info_title"> <a href="/sale-12964594-avr-high-power-voltage-stabilizer-1200kva-380v-voltage-regulator-with-digital-display.html" title="Mua Bộ ổn áp cao áp AVR Bộ ổn áp 1200KVA 380V có màn hình kỹ thuật số online manufacture"> Bộ ổn áp cao áp AVR Bộ ổn áp 1200KVA 380V có màn hình kỹ thuật số </a> </h2> <div onclick='handDialog("{\"pid\":\"12964594\",\"productName\":\"B\\u1ed9 \\u1ed5n \\u00e1p cao \\u00e1p AVR B\\u1ed9 \\u1ed5n \\u00e1p 1200KVA 380V c\\u00f3 m\\u00e0n h\\u00ecnh k\\u1ef9 thu\\u1eadt s\\u1ed1\",\"productInfo\":[[\"T\\u00ean\",\"\\u1ed4n \\u00e1p cao \\u00e1p\"],[\"Ki\\u1ec3u\",\"AVR\"],[\"Giai \\u0111o\\u1ea1n\",\"Ba pha\"],[\"V\\u00f4n\",\"380VAC 3P\"]],\"subject\":\"Th\\u1eddi gian giao h\\u00e0ng ng\\u00e0y l\\u00e0 g\\u00ecB\\u1ed9 \\u1ed5n \\u00e1p cao \\u00e1p AVR B\\u1ed9 \\u1ed5n \\u00e1p 1200KVA 380V c\\u00f3 m\\u00e0n h\\u00ecnh k\\u1ef9 thu\\u1eadt s\\u1ed1\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc30025042-avr_high_power_voltage_stabilizer_1200kva_380v_voltage_regulator_with_digital_display.jpg\"}");' class="p_pto_btn"><span>Nhận giá tốt nhất</span></div> </div> </div> </div> <div class="item_p_box"> <div class="p_right_box ecer-flex-align"> <div class="p_img image-part"> <a href="/sale-12964054-automatic-high-power-voltage-stabilizer-300kva-capacity-for-large-factories.html" class="image-all" title="Mua Bộ ổn áp cao áp tự động Công suất 300KVA cho các nhà máy lớn online manufacture"> <img class="lazyi product_img w-100" data-original="/photo/pt30022990-b_n_p_cao_p_t_ng_c_ng_su_t_300kva_cho_c_c_nh_m_y_l_n.jpg" src="/images/load_icon.gif" alt="Mua Bộ ổn áp cao áp tự động Công suất 300KVA cho các nhà máy lớn online manufacture"> </a> <span class="p_video">video</span> </div> <div class="p_rr"> <h2 class="ecer-ellipsis-n p_info_title"> <a href="/sale-12964054-automatic-high-power-voltage-stabilizer-300kva-capacity-for-large-factories.html" title="Mua Bộ ổn áp cao áp tự động Công suất 300KVA cho các nhà máy lớn online manufacture"> Bộ ổn áp cao áp tự động Công suất 300KVA cho các nhà máy lớn </a> </h2> <div onclick='handDialog("{\"pid\":\"12964054\",\"productName\":\"B\\u1ed9 \\u1ed5n \\u00e1p cao \\u00e1p t\\u1ef1 \\u0111\\u1ed9ng C\\u00f4ng su\\u1ea5t 300KVA cho c\\u00e1c nh\\u00e0 m\\u00e1y l\\u1edbn\",\"productInfo\":[[\"T\\u00ean s\\u1ea3n ph\\u1ea9m\",\"B\\u1ed9 \\u1ed5n \\u00e1p cao \\u00e1p t\\u1ef1 \\u0111\\u1ed9ng\"],[\"Giai \\u0111o\\u1ea1n\",\"Ba pha\"],[\"Quy\\u1ec1n l\\u1ef1c\",\"300KVA\"],[\"V\\u00f4n\",\"380VAC \\/ 400VAC ho\\u1eb7c t\\u00f9y ch\\u1ec9nh\"]],\"subject\":\"T\\u00f4i quan t\\u00e2m \\u0111\\u1ebfn b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc30022990-automatic_high_power_voltage_stabilizer_300kva_capacity_for_large_factories.jpg\"}");' class="p_pto_btn"><span>Nhận giá tốt nhất</span></div> </div> </div> </div> <div class="item_p_box"> <div class="p_right_box ecer-flex-align"> <div class="p_img image-part"> <a href="/sale-12964518-industrial-high-power-voltage-stabilizer-avr-300kva-380v-50hz-with-copper-material.html" class="image-all" title="Mua Bộ ổn áp cao áp công nghiệp AVR 300KVA 380V 50Hz với chất liệu đồng online manufacture"> <img class="lazyi product_img w-100" data-original="/photo/pt30024361-b_n_p_cao_p_c_ng_nghi_p_avr_300kva_380v_50hz_v_i_ch_t_li_u_ng.jpg" src="/images/load_icon.gif" alt="Mua Bộ ổn áp cao áp công nghiệp AVR 300KVA 380V 50Hz với chất liệu đồng online manufacture"> </a> <span class="p_video">video</span> </div> <div class="p_rr"> <h2 class="ecer-ellipsis-n p_info_title"> <a href="/sale-12964518-industrial-high-power-voltage-stabilizer-avr-300kva-380v-50hz-with-copper-material.html" title="Mua Bộ ổn áp cao áp công nghiệp AVR 300KVA 380V 50Hz với chất liệu đồng online manufacture"> Bộ ổn áp cao áp công nghiệp AVR 300KVA 380V 50Hz với chất liệu đồng </a> </h2> <div onclick='handDialog("{\"pid\":\"12964518\",\"productName\":\"B\\u1ed9 \\u1ed5n \\u00e1p cao \\u00e1p c\\u00f4ng nghi\\u1ec7p AVR 300KVA 380V 50Hz v\\u1edbi ch\\u1ea5t li\\u1ec7u \\u0111\\u1ed3ng\",\"productInfo\":[[\"M\\u1ee5c\",\"\\u1ed4n \\u00e1p cao \\u00e1p\"],[\"Giai \\u0111o\\u1ea1n\",\"3 pha\"],[\"S\\u1ee9c ch\\u1ee9a\",\"300KVA\"],[\"V\\u00f4n\",\"380VAC ho\\u1eb7c may\"]],\"subject\":\"Xin vui l\\u00f2ng g\\u1eedi cho t\\u00f4i gi\\u00e1 FOB\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc30024361-industrial_high_power_voltage_stabilizer_avr_300kva_380v_50hz_with_copper_material.jpg\"}");' class="p_pto_btn"><span>Nhận giá tốt nhất</span></div> </div> </div> </div> <div class="item_p_box"> <div class="p_right_box ecer-flex-align"> <div class="p_img image-part"> <a href="/sale-12964592-three-phase-high-power-voltage-stabilizer-class-f-insulation-strong-load-bearing-capability.html" class="image-all" title="Mua Ổn áp cao áp ba pha Cấp F Cách điện Khả năng chịu tải mạnh online manufacture"> <img class="lazyi product_img w-100" data-original="/photo/pt30024999-n_p_cao_p_ba_pha_c_p_f_c_ch_i_n_kh_n_ng_ch_u_t_i_m_nh.jpg" src="/images/load_icon.gif" alt="Mua Ổn áp cao áp ba pha Cấp F Cách điện Khả năng chịu tải mạnh online manufacture"> </a> <span class="p_video">video</span> </div> <div class="p_rr"> <h2 class="ecer-ellipsis-n p_info_title"> <a href="/sale-12964592-three-phase-high-power-voltage-stabilizer-class-f-insulation-strong-load-bearing-capability.html" title="Mua Ổn áp cao áp ba pha Cấp F Cách điện Khả năng chịu tải mạnh online manufacture"> Ổn áp cao áp ba pha Cấp F Cách điện Khả năng chịu tải mạnh </a> </h2> <div onclick='handDialog("{\"pid\":\"12964592\",\"productName\":\"\\u1ed4n \\u00e1p cao \\u00e1p ba pha C\\u1ea5p F C\\u00e1ch \\u0111i\\u1ec7n Kh\\u1ea3 n\\u0103ng ch\\u1ecbu t\\u1ea3i m\\u1ea1nh\",\"productInfo\":[[\"T\\u00ean\",\"\\u1ed4n \\u00e1p cao \\u00e1p\"],[\"Ki\\u1ec3u\",\"AVR\"],[\"Giai \\u0111o\\u1ea1n\",\"Ba pha\"],[\"V\\u00f4n\",\"380VAC 3P\"]],\"subject\":\"B\\u1ea1n c\\u00f3 th\\u1ec3 cung c\\u1ea5p\\u1ed4n \\u00e1p cao \\u00e1p ba pha C\\u1ea5p F C\\u00e1ch \\u0111i\\u1ec7n Kh\\u1ea3 n\\u0103ng ch\\u1ecbu t\\u1ea3i m\\u1ea1nh\\u0110\\u1ed1i v\\u1edbi ch\\u00fang t\\u00f4i\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc30024999-three_phase_high_power_voltage_stabilizer_class_f_insulation_strong_load_bearing_capability.jpg\"}");' class="p_pto_btn"><span>Nhận giá tốt nhất</span></div> </div> </div> </div> <div class="item_p_box"> <div class="p_right_box ecer-flex-align"> <div class="p_img image-part"> <a href="/sale-12395330-50hz-1000kva-high-power-voltage-stabilizer-three-phase-380v-energy-saving.html" class="image-all" title="Mua <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title> online manufacture"> <img class="lazyi product_img w-100" data-original="/photo/pt25607569-html_xmlns_http_www_w3_org_1999_xhtml_head_title.jpg" src="/images/load_icon.gif" alt="Mua <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title> online manufacture"> </a> </div> <div class="p_rr"> <h2 class="ecer-ellipsis-n p_info_title"> <a href="/sale-12395330-50hz-1000kva-high-power-voltage-stabilizer-three-phase-380v-energy-saving.html" title="Mua <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title> online manufacture"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title> </a> </h2> <div onclick='handDialog("{\"pid\":\"12395330\",\"productName\":\"<html xmlns=\\\"http:\\/\\/www.w3.org\\/1999\\/xhtml\\\">\\r\\n<head>\\r\\n<title>\",\"productInfo\":[[\"X\\u1ebfp h\\u1ea1ng n\\u0103ng l\\u1ef1c\",\"1000KVA\"],[\"T\\u1ea7n s\\u1ed1 l\\u00e0m vi\\u1ec7c\",\"50HZ\"],[\"Pha \\u0111i\\u1ec7n \\u00e1p\",\"Ba pha\"],[\"\\u0110i\\u1ec7n \\u00e1p \\u0111\\u1ea7u ra\",\"380V 3P\"]],\"subject\":\"Xin vui l\\u00f2ng g\\u1eedi cho t\\u00f4i bi\\u1ebft th\\u00eam th\\u00f4ng tin c\\u1ee7a b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc25607569-50hz_1000kva_high_power_voltage_stabilizer_three_phase_380v_energy_saving.jpg\"}");' class="p_pto_btn"><span>Nhận giá tốt nhất</span></div> </div> </div> </div> <div class="item_p_box"> <div class="p_right_box ecer-flex-align"> <div class="p_img image-part"> <a href="/sale-12395224-3p-high-power-voltage-stabilizer-500kva-auto-voltage-regulator-304v-to-456v.html" class="image-all" title="Mua Bộ ổn áp cao áp 3P Bộ ổn áp tự động 500KVA 304V đến 456V online manufacture"> <img class="lazyi product_img w-100" data-original="/photo/pt25607172-b_n_p_cao_p_3p_b_n_p_t_ng_500kva_304v_n_456v.jpg" src="/images/load_icon.gif" alt="Mua Bộ ổn áp cao áp 3P Bộ ổn áp tự động 500KVA 304V đến 456V online manufacture"> </a> </div> <div class="p_rr"> <h2 class="ecer-ellipsis-n p_info_title"> <a href="/sale-12395224-3p-high-power-voltage-stabilizer-500kva-auto-voltage-regulator-304v-to-456v.html" title="Mua Bộ ổn áp cao áp 3P Bộ ổn áp tự động 500KVA 304V đến 456V online manufacture"> Bộ ổn áp cao áp 3P Bộ ổn áp tự động 500KVA 304V đến 456V </a> </h2> <div onclick='handDialog("{\"pid\":\"12395224\",\"productName\":\"B\\u1ed9 \\u1ed5n \\u00e1p cao \\u00e1p 3P B\\u1ed9 \\u1ed5n \\u00e1p t\\u1ef1 \\u0111\\u1ed9ng 500KVA 304V \\u0111\\u1ebfn 456V\",\"productInfo\":[[\"\\u0110\\u1ecbnh m\\u1ee9c \\u0111\\u1ea7u ra n\\u0103ng l\\u01b0\\u1ee3ng\",\"500kVA\"],[\"\\u0110i\\u1ec7n \\u00e1p \\u0111\\u1ea7u v\\u00e0o\",\"304V \\u0111\\u1ebfn 456V\"],[\"\\u0110i\\u1ec7n \\u00e1p \\u0111\\u1ea7u ra\",\"380V\"],[\"Lo\\u1ea1i hi\\u1ec7n t\\u1ea1i\",\"AC\"]],\"subject\":\"Xin vui l\\u00f2ng g\\u1eedi cho t\\u00f4i m\\u1ed9t b\\u00e1o gi\\u00e1 c\\u1ee7a b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc25607172-3p_high_power_voltage_stabilizer_500kva_auto_voltage_regulator_304v_to_456v.jpg\"}");' class="p_pto_btn"><span>Nhận giá tốt nhất</span></div> </div> </div> </div> <div class="item_p_box"> <div class="p_right_box ecer-flex-align"> <div class="p_img image-part"> <a href="/sale-12404805-60hz-high-power-voltage-stabilizer-250kva-380vacthree-phase-power-supply.html" class="image-all" title="Mua Bộ ổn áp cao áp 60Hz 250KVA 380VAC Bộ cấp nguồn ba pha online manufacture"> <img class="lazyi product_img w-100" data-original="/photo/pt25646816-b_n_p_cao_p_60hz_250kva_380vac_b_c_p_ngu_n_ba_pha.jpg" src="/images/load_icon.gif" alt="Mua Bộ ổn áp cao áp 60Hz 250KVA 380VAC Bộ cấp nguồn ba pha online manufacture"> </a> </div> <div class="p_rr"> <h2 class="ecer-ellipsis-n p_info_title"> <a href="/sale-12404805-60hz-high-power-voltage-stabilizer-250kva-380vacthree-phase-power-supply.html" title="Mua Bộ ổn áp cao áp 60Hz 250KVA 380VAC Bộ cấp nguồn ba pha online manufacture"> Bộ ổn áp cao áp 60Hz 250KVA 380VAC Bộ cấp nguồn ba pha </a> </h2> <div onclick='handDialog("{\"pid\":\"12404805\",\"productName\":\"B\\u1ed9 \\u1ed5n \\u00e1p cao \\u00e1p 60Hz 250KVA 380VAC B\\u1ed9 c\\u1ea5p ngu\\u1ed3n ba pha\",\"productInfo\":[[\"Quy\\u1ec1n l\\u1ef1c\",\"250kVA\"],[\"Ch\\u1ee9c n\\u0103ng\",\"Cung c\\u1ea5p \\u0111i\\u1ec7n \\u00e1p \\u1ed5n \\u0111\\u1ecbnh\"],[\"T\\u1ea7n s\\u1ed1\",\"60Hz 50Hz\"],[\"Giai \\u0111o\\u1ea1n\",\"Ba pha\"]],\"subject\":\"L\\u00e0m th\\u1ebf n\\u00e0o nhi\\u1ec1u nh\\u1ea5t c\\u1ee7a b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc25646816-60hz_high_power_voltage_stabilizer_250kva_380vacthree_phase_power_supply.jpg\"}");' class="p_pto_btn"><span>Nhận giá tốt nhất</span></div> </div> </div> </div> <div class="item_p_box"> <div class="p_right_box ecer-flex-align"> <div class="p_img image-part"> <a href="/sale-12493146-1250-kva-3-phase-high-power-voltage-stabilizer-vertical-volt-stabilizer.html" class="image-all" title="Mua 1250 KVA Bộ ổn áp điện áp cao 3 pha Ổn áp dọc online manufacture"> <img class="lazyi product_img w-100" data-original="/photo/pt26099813-1250_kva_b_n_p_i_n_p_cao_3_pha_n_p_d_c.jpg" src="/images/load_icon.gif" alt="Mua 1250 KVA Bộ ổn áp điện áp cao 3 pha Ổn áp dọc online manufacture"> </a> </div> <div class="p_rr"> <h2 class="ecer-ellipsis-n p_info_title"> <a href="/sale-12493146-1250-kva-3-phase-high-power-voltage-stabilizer-vertical-volt-stabilizer.html" title="Mua 1250 KVA Bộ ổn áp điện áp cao 3 pha Ổn áp dọc online manufacture"> 1250 KVA Bộ ổn áp điện áp cao 3 pha Ổn áp dọc </a> </h2> <div onclick='handDialog("{\"pid\":\"12493146\",\"productName\":\"1250 KVA B\\u1ed9 \\u1ed5n \\u00e1p \\u0111i\\u1ec7n \\u00e1p cao 3 pha \\u1ed4n \\u00e1p d\\u1ecdc\",\"productInfo\":[[\"S\\u1ea3n ph\\u1ea9m\",\"\\u1ed4n \\u00e1p cao \\u00e1p\"],[\"C\\u00f4ng su\\u1ea5t\",\"1250KVA\"],[\"Giai \\u0111o\\u1ea1n\",\"Giai \\u0111o\\u1ea1n 3\"],[\"\\u0110i\\u1ec7n \\u00e1p \\u0111\\u1ea7u ra\",\"380VAC \\/ 415VAC \\/ 440VAC\"]],\"subject\":\"Xin vui l\\u00f2ng g\\u1eedi cho t\\u00f4i m\\u1ed9t b\\u00e1o gi\\u00e1 c\\u1ee7a b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc26099813-1250_kva_3_phase_high_power_voltage_stabilizer_vertical_volt_stabilizer.jpg\"}");' class="p_pto_btn"><span>Nhận giá tốt nhất</span></div> </div> </div> </div> <div class="item_p_box"> <div class="p_right_box ecer-flex-align"> <div class="p_img image-part"> <a href="/sale-12509345-300kva-high-power-voltage-stabilizer-three-phase-independent-regulation-380v.html" class="image-all" title="Mua Bộ ổn áp cao áp 300KVA Quy định độc lập ba pha 380V online manufacture"> <img class="lazyi product_img w-100" data-original="/photo/pt26164728-b_n_p_cao_p_300kva_quy_nh_c_l_p_ba_pha_380v.jpg" src="/images/load_icon.gif" alt="Mua Bộ ổn áp cao áp 300KVA Quy định độc lập ba pha 380V online manufacture"> </a> </div> <div class="p_rr"> <h2 class="ecer-ellipsis-n p_info_title"> <a href="/sale-12509345-300kva-high-power-voltage-stabilizer-three-phase-independent-regulation-380v.html" title="Mua Bộ ổn áp cao áp 300KVA Quy định độc lập ba pha 380V online manufacture"> Bộ ổn áp cao áp 300KVA Quy định độc lập ba pha 380V </a> </h2> <div onclick='handDialog("{\"pid\":\"12509345\",\"productName\":\"B\\u1ed9 \\u1ed5n \\u00e1p cao \\u00e1p 300KVA Quy \\u0111\\u1ecbnh \\u0111\\u1ed9c l\\u1eadp ba pha 380V\",\"productInfo\":[[\"kho\\u1ea3n m\\u1ee5c\",\"\\u1ed4n \\u00e1p cao \\u00e1p\"],[\"Giai \\u0111o\\u1ea1n\",\"S\\u1ed1 ba\"],[\"C\\u00f4ng su\\u1ea5t\",\"300KVA\"],[\"Quy \\u0111\\u1ecbnh\",\"Quy \\u0111\\u1ecbnh \\u0111\\u1ed9c l\\u1eadp c\\u1ee7a t\\u1eebng giai \\u0111o\\u1ea1n\"]],\"subject\":\"L\\u00e0m th\\u1ebf n\\u00e0o nhi\\u1ec1u nh\\u1ea5t c\\u1ee7a b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc26164728-300kva_high_power_voltage_stabilizer_three_phase_independent_regulation_380v.jpg\"}");' class="p_pto_btn"><span>Nhận giá tốt nhất</span></div> </div> </div> </div> <div class="item_p_box"> <div class="p_right_box ecer-flex-align"> <div class="p_img image-part"> <a href="/sale-12385417-80kva-three-phase-high-power-voltage-stabilizer-ac380v-black-enclosure.html" class="image-all" title="Mua Bộ ổn áp điện áp cao ba pha 80KVA Vỏ bọc màu đen AC380V online manufacture"> <img class="lazyi product_img w-100" data-original="/photo/pt25569499-b_n_p_i_n_p_cao_ba_pha_80kva_v_b_c_m_u_en_ac380v.jpg" src="/images/load_icon.gif" alt="Mua Bộ ổn áp điện áp cao ba pha 80KVA Vỏ bọc màu đen AC380V online manufacture"> </a> </div> <div class="p_rr"> <h2 class="ecer-ellipsis-n p_info_title"> <a href="/sale-12385417-80kva-three-phase-high-power-voltage-stabilizer-ac380v-black-enclosure.html" title="Mua Bộ ổn áp điện áp cao ba pha 80KVA Vỏ bọc màu đen AC380V online manufacture"> Bộ ổn áp điện áp cao ba pha 80KVA Vỏ bọc màu đen AC380V </a> </h2> <div onclick='handDialog("{\"pid\":\"12385417\",\"productName\":\"B\\u1ed9 \\u1ed5n \\u00e1p \\u0111i\\u1ec7n \\u00e1p cao ba pha 80KVA V\\u1ecf b\\u1ecdc m\\u00e0u \\u0111en AC380V\",\"productInfo\":[[\"T\\u00ean kho\\u1ea3n m\\u1ee5c\",\"\\u1ed4n \\u00e1p cao \\u00e1p\"],[\"X\\u1ebfp h\\u1ea1ng n\\u0103ng l\\u1ef1c\",\"80kVA\"],[\"Lo\\u1ea1i s\\u1ea3n ph\\u1ea9m\",\"SBW-80KVA\"],[\"Pha \\u0111i\\u1ec7n \\u00e1p\",\"Ba pha\"]],\"subject\":\"T\\u00f4i quan t\\u00e2m \\u0111\\u1ebfn b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc25569499-80kva_three_phase_high_power_voltage_stabilizer_ac380v_black_enclosure.jpg\"}");' class="p_pto_btn"><span>Nhận giá tốt nhất</span></div> </div> </div> </div> </div> <!-- 这里是分页 --> <div class="page_mobil ecer-flex ecer-flex-row ecer-flex-align ecer-flex-justify paging_99516"> <span class="page-item active">1</span> <a href="/buy-high_power_voltage_regulator-page2.html" class="page-item">2</a> <a href="/buy-high_power_voltage_regulator-page3.html" class="page-item">3</a> <a href="/buy-high_power_voltage_regulator-page4.html" class="page-item">4</a> <a href="/buy-high_power_voltage_regulator-page5.html" class="page-item">5</a> <a href="/buy-high_power_voltage_regulator-page6.html" class="page-item">6</a> <a href="/buy-high_power_voltage_regulator-page7.html" class="page-item">7</a> <a href="/buy-high_power_voltage_regulator-page8.html" class="page-item">8</a> <a href="/buy-high_power_voltage_regulator-page2.html" class="feitian ft-nextpage page-item"></a> <a href="/buy-high_power_voltage_regulator-page19.html" class="feitian ft-lastpage page-item"></a> </div> </div> </div> </div> </div></div> <div data-footer='footer'> <div class="jjdq_wzdb_99712"> <div class="footer_list ecer-flex ecer-flex-col"> <div class="item1 ecer-flex ecer-flex-justify"> <img src="/logo.gif" alt="Ewen (Shanghai) Electrical Equipment Co., Ltd" /> </div> <div class="item2"> <div class="address"> <i class="icon feitian ft-address2"></i> <span>Số 5825, Quốc lộ Huyi, Thị trấn Waigang, Huyện Gia Định, Thượng Hải, Trung Quốc.</span> </div> <div class="email"> <i class="icon feitian ft-mail2"></i> <a href="mailto:helen@ewenpower.com"> <span>E-mail: helen@ewenpower.com</span> </a> </div> <div class="phone"> <i class="icon feitian ft-mobile2"></i> <span id="mobile_tel" >ĐT:: +86 18217375508</span > </div> </div> </div> <div class="privacy"> <a href="/sitemap.html" title="Sơ đồ trang web" >Sơ đồ trang web</a > |  <a href="/privacy.html" title="TRUNG QUỐC Ewen (Shanghai) Electrical Equipment Co., Ltd Chính sách bảo mật" >Chính sách bảo mật</a > | Trung Quốc chất lượng tốt Ổn áp điện áp AVR Nhà cung cấp. Bản quyền © 2019-2023 avrstabilizer.com . Đã đăng ký Bản quyền. </div> <!-- 右侧社交列表 --> <div class="right_contact_lists_99516"> <div class="contact"> </div> </div> </div></div> <script type='text/javascript' src='/js/jquery.1.12.4.js'></script> <script type='text/javascript' src='/photo/avrstabilizer/sitetpl/style/common.js?ver=1701329123'></script><script type="text/javascript"> (function() {var e = document.createElement('script'); e.type = 'text/javascript'; e.async = true; e.src = '/stats.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(e, s); })(); </script><noscript><img style="display:none" src="/stats.php" width=0 height=0 rel="nofollow"/></noscript> <script type="text/javascript"> /*<![CDATA[*/ jQuery(function($) { floatAd('#floatAd', 2); }); /*]]>*/ </script> </body> </html> <!-- static:2023-12-14 10:36:37 -->